Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Mell Goshakar
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 27 September 2005
Pages: 270
PDF File Size: 2.10 Mb
ePub File Size: 15.14 Mb
ISBN: 756-7-83283-323-9
Downloads: 1707
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogujora

Please enter recipient e-mail address es. Home About Help Search. Yaa baadiyya kana maraa.

Semmoo : bu’uura barnoota Afaaniifi Afoola Oromoo in SearchWorks catalog

You already recently rated this item. You may send this item to up to five recipients.

Remember me on this computer. Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr.

Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami. Oromo language — Texts. More like this User lists Similar Items. The E-mail Address es field is required. Please enter your name.

Similar Items Related Subjects: User lists Similar Items. Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa. Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera.

  INGREDIENTS LOUKIE WERLE JILL COX PDF

Please enter the message. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha.

Waggaa guutuu Namatti tolaa qilleensinii, Rahaa jiruu, hikkaa isii, Baadiyyaa keessatti arganii. Notify me of follow-up comments by email. Facebook, Whatsapp, fi Twitter irratti Share ykn Qoodu hin dhagatina. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

The E-mail message field is required. Afaan Oromo English Amharic. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Your request to send this item has been completed.

Post navigation

Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha. Maandhee kuduraa fi muduraa, Burtukaanaaf mandariina, Meeyra muuzaa fi shankooraa, Bitaa mirgaan qaxxaamuraa Ijaan laalaa itti boharaa, Itti gammaddaa. To find out more, including how to control cookies, see here: Beekan Gulummaa Afools nuuf jiraadhu. Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba.

FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – Afoolaa Afaan Oromoo Beekan Gulummaatiin

Write a review Rate this item: Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Create lists, bibliographies and reviews: Leave a Reply Cancel reply Oromooo email address will not be published.

Abiy Ahmad irratti yaalame. Kaniin ani boohu Laalte natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite oromo, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

  DOPPELMORD IN DER RUE MORGUE PDF

Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa…. Gootuu fi korriftuu lagaa, Hunguddattuuf qiiqqee dhagaa, Ededaa fii gooroo daagaa, Diida Caffeelee miidhagaa, Beeyladaalee dheeddu margaa, Halaalatti ijaan argaa… jireenyaa qananii dhugaa, siitu qabaa guutte ullaagaa, Naaf jiraadhu yaa baadiyyaa, Sadooysiyuu jiruu tiyyaa, Gammachiiftuu keessa kiyyaa, Siitu naa guutaa.

Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. Your list has reached the maximum number of items.

SearchWorks Catalog

Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si keessattiin qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa.

By continuing to use this website, you agree to their use. Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afoolaa.